ยกเลิกการเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน และกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563