“เพราะเด็กทุกคนแตกต่างกัน”

เราจึงคัดสรรกิจกรรมที่สนองความสนใจ และสร้างความรักในการเรียนรู้ เรามุ่งพัฒนาพื้นฐานทางวิชาการ ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ปฏิทิน

จุลสาร

“เมื่อความฉลาดไม่ได้มีแค่ไอคิว”
มุ่งค้นหาศักยภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย

My first

My first English adventure

เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่สอง ออกแบบการเรียนการสอนผ่านเรื่องราว นิทาน บทเพลง และเกมที่มีคำศัพท์และเนื้อหาเหมาะสมตามวัย

Sport

“กีฬาพัฒนาคน พัฒนาชาติ “

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถ ความถนัดทางด้านกีฬาที่หลากหลายเหมาะสมตามวัย และสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน

Academic

Academic

มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการเต็มศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Art

Art

ศิลปะ เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางความคิด ช่วยเพิ่มพูนทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิต

Music

Music

ดนตรี เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สนุกสนาน สามารถทำกิจรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Active Learning

Active Learning

ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การจัดการศึกษา
อนุบาล
ประถม
มัธยมต้น
มัธยมปลาย

“I hope you glean something of our strong sense of purpose from this website, but I also take this opportunity to extend to all parents.”

Contact

Tel. 0-3837-4532, 086-328-0705 , 061-669-6445 http://aksornpattaya.aksorn.ac.th/

Locations

608/1 ม.10 ซ.พัทยาใต้1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150