ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น