มัธยม 1-3

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
“English we can”

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้น ม.1 – ม.3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการดำรงชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงามและมีความภูมิใจ

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

  • ทักษะชีวิต
  • ทักษะอาชีพ
  • ทักษะด้านความร่วมมือ
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม