“📢” ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)