ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอักษรพัทยา

              โรงเรียนอักษรพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 608 / 1หมู่ 10 ซอยพัทยาใต้ 1 (ตัดซอยกอไผ่) ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โทรศัพท์ 038-374532 โทรสาร 038-374532
e-mail : pattaya@aksorn.ac.th
website : www.aksorn.ac.th

ปรัชญา (Philosophy) ของโรงเรียน

“สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณภาพ ซาบซึ่งคุณธรรม”

สร้างเสริมปัญญา : จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับนักเรียนเต็มตามศักยภาพของแต่ละ บุคคลทุกด้าน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
พัฒนาคุณภาพ : นำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปพัฒนาใช้กับตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ซาบซึ้งคุณธรรม : มีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ และภูมิใจในความเป็นไทย

 • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2529
 • เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 ตารางวา
 • เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3

อัตลักษณ์

“มารยาทงามตา ภาษาเด่น เน้นคุณธรรม “

เอกลักษณ์

” โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น “

1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนอักษรพัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 608 / 1 หมู่ 10  ซอยพัทยาใต้ 1 (ตัดซอยกอไผ่) ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โทรศัพท์ 038-374532  โทรสาร 038-374532  e-mail : aksornpattaya@gmail.com

website : http://aksornpattaya.aksorn.ac.th/

1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2529

1.3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.4 มีเนื้อที่ 14 ไร่  1 ตารางวา

1.5 เขตพื้นที่บริการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

1.6 โรงเรียนอักษรพัทยา เปิดดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2529  เดิมตั้งอยู่เลขที่ 350 หมู่ 9 ซอยเกษมสุวรรณ  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่  เลขที่ 608/1 หมู่ 10 ซอยพัทยาใต้ 1 (ตัดซอยกอไผ่) ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

โดยมี  นายนิคม  หมดราคี  เป็นผู้รับใบอนุญาต  และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้โอนกิจการให้กับ นางสาวปวีณา  หมดราคี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และนางสาวจีระพร เมืองอินทร์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรพัทยา จัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับ  เตรียมอนุบาล  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000 คนเศษ  โรงเรียนได้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตลอดมา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  และนักเรียน  รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อมุ่งมั่นสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก  และเยาวชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง  อำเภอศรีราชา  อำเภอสัตหีบ  อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี  รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

 • ปีการศึกษา  2547   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ปีการศึกษา  2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
 • ปีการศึกษา  2550   ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา  2551   ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา 2551   ได้รับเกียรติบัตรมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา  2550-2551  จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ปีการศึกษา  2555   ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนการศึกษาปฐมวัยในระดับ ดีมาก  การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับ ดี จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • ปีการศึกษา  2555   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย ในระดับ  ดีมาก  การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในระดับ ดี