ระเบียบการรับสมัคร

เราจะดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ