รับสมัครนักเรียนอนุบาล

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

อนุบาล

1.การรับสมัคร

– รับนักเรียนชาย-หญิง

– ระดับอนุบาลปีที่ 1-3

2.คุณสมบัติ

– อนุบาล อายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม2562

– อนุบาล อายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม2561

– อนุบาล อายุไม่ต่ำกว่า ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม2560

3.กำหนดวันรับสมัคร

– เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.00-16.30น. (วันจันทร์ – เสาร์)

4.หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน ชุด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง       จำนวนชุด

3. สำเนาสูติบัตร       จำนวน ชุด

4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด นิ้ว     จำนวน รูป

5. ค่าใบสมัคร 200

5. การประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์

1. สัมภาษณ์ผู้ปกครองละนักเรียน

2. ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

6.การมอบตัวชำระเงินค่าเล่าเรียน

1. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและสมัภาษณ์แล้วต้องมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 27 เมษายน 2565)

8. การแจ้งความจำนงการใช้บริการรถโรงเรียน

– แจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ-ส่ง ในวันมอบตัว

– ค่าบริการคิดตามระยะทางและจะแจ้งให้ทราบภายหลังการสำรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้ว

9. การจำหน่ายอุปกรณ์

– จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆในวันที่ 30 มีนาคม2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.

 

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038374532 หรือ 0863280706