รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1.หลักฐานที่ต้งนำมายื่นในวันสมัคร (เอกสารตามข้อที่ 1- 5 ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน)

1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง  จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร    จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป

5.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

6.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

7.แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

8.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

9.เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

10.สมุดันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

11.ใบส่งตัวนักเรียน

2. ประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของนักเรียนและสัมภาษณ์

นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น เข้ารับการประเมินความพร้อมทักษะพื้นฐานของแต่ละระดับชั้นและสัมภาษณ์

3. การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

          ผู้ปกครองติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

4. การเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนและเสริมทักษะวันเสาร์

          นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนและเสริมทักษะวันเสาร์

5. จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์ และแบบเรียน

ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม (วันและเวลาตามที่โรงเรียนกำหนด)


ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038374532 หรือ 0863280705

.