038-374531-2
Mon - Fri 8:00 - 16:00 , Sat 08.00 - 14.30
Call us now

038-374531-2

Opening times

08:00 to 16:00

Author: admin

กิจกรรมการร้อยลูกปัด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับลูกปัด และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส ฝึกสมาธิ
Read more
การฉีก ตัด ปะ กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์
Read more
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
Read more
วันเข้าพรรษา 2563 ตร 
Read more
วันอาสาฬหบูชา 2563 ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ
Read more
การลดค่าธรรมเนียมการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
Read more
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more