กิจกรรมการร้อยลูกปัด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับลูกปัด และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส ฝึกสมาธิ
Read more
การฉีก ตัด ปะ กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์
Read more