ข่าวสารและกิจกรรม

📌ลงทะเบียนเรียนและสั่งจองหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2564
Read more
กิจกรรมการร้อยลูกปัด เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อในการหยิบจับลูกปัด และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ฝึกการใช้ประสาทสัมผัส ฝึกสมาธิ
Read more
การฉีก ตัด ปะ กิจกรรมศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์
Read more
การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more