มาตรการป้องกัน Covid-19

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 (เปิดเรียนออนไลน์ 14 มิถุนายน 2564)
Read more
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 👉เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Read more
สามารถดาวน์โหลไฟล์ P 
Read more
"📢" ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Read more
ประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ปกครอง เรื่อง กรอกแบบสำรวจความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
Read more