“ความคิด” เกิดจาก

“ความรู้”

ที่หาได้จากการ

“เรียนรู้”

การจัดการศึกษาปฐมวัย “อนุบาล”

การจัดการศึกษาปฐมวัย “อนุบาล”
จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคน
  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งบูรณาการ
  • การเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
  • ใช้ผลการประเมินพัฒนาการเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมและสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  •  ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการด้านปฐมวัย
  •  เรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา
  •  เจ้าของภาษา
ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21  ทักษะดำรงชีวิต   รักการเรียนรู้  ปลูกฝังวินัยและคุณธรรม

 

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

การศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้น ป.1 – ป.6)
มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องคล้องกับศักยภาพและ บริบทของผู้เรียนโดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชั้น ม.1 – ม.3)
          มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะในการดำรงชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ความคิด ความดีงามและมีความภูมิใจ
ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21
  • ทักษะชีวิต
  • ทักษะอาชีพ
  • ทักษะด้านความร่วมมือ
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

Hover Box Element

 

 

เรียกสั้น ๆ ว่าแผนวิทย์ – คณิต มุ่งเน้นในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ จะมีทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ที่จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นตามลำดับชั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปี นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เข้มข้น จากคุณครูผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ จบสายตรงตามรายวิชา

 

 

 

แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา

แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา

แผนการเรียน ศิลป์ - ภาษา

 

 

โปรแกรมภาษา – ศิลปะ (ภาษาอังกฤษ)
สายศิลป์-ภาษานั้นการเรียนจะเน้นไปที่ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ส่วนวิชาอื่นๆ  ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไทย สังคม เทคโนโลยี นั้นก็ให้ความสำคัญไม่น้อยเหมือนกัน