วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบาย Policy

โรงเรียนอักษรพัทยาเป็นสถานศึกษาที่บริหารจัดการโดยตระหนักถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักโรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน และเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นต้น จึงได้กำหนดนโยบายด้านต่างๆได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การปรับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ การมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพและอนุรักษ์ความเป็นไทย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักอันตรายและการป้องกันตนเองห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความศรัทธาและเชื่อมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งพัฒนาการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ปรัชญา Philosophy

” สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณภาพ ซาบซึ่งคุณธรรม “

วิสัยทัศน์ Visions

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอักษรพัทยา
ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอักษรพัทยาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก มีกระบวนการคิด มีทักษะการสื่อสาร เป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และรักษ์สิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

พันธกิจ Missions

1) พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

3) พัฒนาผู้เรียนใ้ห้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร

5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี

6) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7) ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรรักษ์ความเป็นไทย

8) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

9) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ

10) พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

11) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน Desired Characteristics of Students

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ