วันอาสาฬหบูชา 2563 ในปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี หลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้ฟังปฐมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่ง โกณฑัญญะได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า นับได้ว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแรกที่มีพระภิกษุเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีพิธีกรรมในวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2501 ตามประกาศของสังฆมนตรี ที่ได้กำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญในศาสนาพุทธ ออกประกาศในวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 นับตั้งแต่วันนั้นพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยก็กำหนดพิธีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา

>>>ความสําคัญวันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากการตรัสรู้ครั้งแรก เรียกว่า “ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร” แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ปัญจวัคคีย์ขอบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย จึงเกิดพิธีการบวชครั้งแรกโดยพระพุทธเจ้ากระทำให้ เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ” จึงถือว่าวันนี้เป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ ทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

>>>หลักธรรมสําคัญวันอาสาฬหบูชาพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ได้แก่
1. ทุกข์ คือ ปัญหาที่ทำให้ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3. นิโรธ คือ การดับทุกข์
4. มรรค คือ กระบวนการแก้ปัญหา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น