ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่องแนวทางจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)