การเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
👉เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทุกระดับชั้น
ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
The school reopening for semester 1 academic year 2021 is postponed
to the 1st of June 2021 for students at all levels.
The reopening date may be changed according to the coronavirus 2019 (COVID-19) situation.

Comments are closed.