อนุบาล

การจัดการศึกษาปฐมวัย “อนุบาล”

การจัดการศึกษาปฐมวัย “อนุบาล”

จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคน

  • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งบูรณาการ
  • การเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
  • ใช้ผลการประเมินพัฒนาการเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรมและสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  •  ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการด้านปฐมวัย
  •  เรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา
  •  เจ้าของภาษา

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21  ทักษะดำรงชีวิต   รักการเรียนรู้  ปลูกฝังวินัยและคุณธรรม