ประถมศึกษา

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
“English we can”

การศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้น ป.1 – ป.6) มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนโดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน