มาตรการป้องกัน Covid-19

สามารถดาวน์โหลไฟล์ P 
Read more
"📢" ประกาศโรงเรียนอักษรพัทยา เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
Read more
ประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ปกครอง เรื่อง กรอกแบบสำรวจความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
Read more