038-374531-2
Mon - Fri 8:00 - 16:00 , Sat 08.00 - 14.30
Call us now

038-374531-2

Opening times

08:00 to 16:00

รับสมัคร

เราจะดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ