แผน IEP

Intensive English Program (IEP)
English we can”

เป็นแผนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล 1-3

แนวทางการจัดการศึกษา

  • เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งหลักสูตรไทยและสากล
  • เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker)
  • กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา, ว่ายน้ำ, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย, ศิลปะ, นาฏศิลป์และเทควันโด
  • ห้องเรียน ห้องประกอบและสื่อการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน

Intensive English Program (IEP)
English we can”

เป็นแผนการเรียนที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

แนวทางการจัดการศึกษา

  • จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา(Native Speaker) จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์ ในวิชา English Commurication, Maths, Science, Computer, Guidance, Sport and Arts
  • การวัดผลประเมินผลใช้แนวทางการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
  • สอนภาษาจีนเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอื่น ในชั่วโมงเรียนจะมีครูไทยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักเรียนคู่กับครูต่างชาติ