038-374531-2
Mon - Fri 8:00 - 16:00 , Sat 08.00 - 14.30
Call us now

038-374531-2

Opening times

08:00 to 16:00

เตรียมอนุบาล

 การจัดการศึกษาปฐมวัย “เตรียมอนุบาล”

             อักษรพัทยา ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อไป โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านแก่เด็กปฐมวัย ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูเน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพชุมชน สังคมและวัฒนธรรม พัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย จัด