038-374531-2
Mon - Fri 8:00 - 16:00 , Sat 08.00 - 14.30
Call us now

038-374531-2

Opening times

08:00 to 16:00

ประถมศึกษา

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
“English we can”

การศึกษาระดับประถมศึกษา(ชั้น ป.1 – ป.6) มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนโดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน